Prekybos centro taisyklės
Prekybos centro taisyklės

PREKYBOS IR PRAMOGŲ CENTRO „AKROPOLIS“

BENDROSIOS TVARKOS TAISYKLĖS

Šios prekybos ir pramogų centro taisyklės yra parengtos TAIKOS TURTAS, UAB ir yra taikomos Prekybos centro Lankytojams, taip pat įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, piliečių iniciatyvinėms grupėms bei kitiems subjektams, ketinantiems vykdyti bet kokią veiklą ir/ar organizuoti renginius Prekybos centre, Prekybos centro prieigose ar bet kurioje kitoje Prekybos centro žemės sklypo vietoje. Šių Taisyklių taikymas Prekybos centre yra paremtas TAIKOS TURTAS, UAB, kaip Prekybos centro savininko, teise administruoti jam nuosavybės teise priklausantį turtą, jį valdyti bei disponuoti savo nuožiūra ir TAIKOS TURTAS, UAB pareiga užtikrinti viešąją tvarką, Prekybos centro Lankytojų ir jame dirbančių žmonių saugumą bei Prekybos centre ūkinę-komercinę veiklą vykdančių asmenų teisėtus interesus.

 

1. SĄVOKOS

1.1. Prekybos centras – reiškia prekybos ir pramogų centrą „AKROPOLIS“, esantį Taikos pr. 61, Klaipėdoje. Jei Taisyklėse nenurodyta kitaip, į Prekybos centro sąvoką įeina visi Prekybos centro statiniai, lauko aikštelės, visa Prekybos centro žemės sklypo(-ų) teritorija. Prekybos centras pagal esmę toliau gali būti suprantamas tekste ir kaip pastatas, ir kaip ūkinis vienetas, kuriam atstovauja Prekybos centro savininkas TAIKOS TURTAS, UAB ir/arba Prekybos centro vystymo paslaugas teikianti AKROPOLIS GROUP, UAB, 

1.2. Prekybos centro žemės sklypo teritorija – žemės sklypas(-ai) ant kurio(-ių) stovi Prekybos centras, įrengtos automobilių parkavimo aikštelės, padaryti įvažiavimai ir kuris(ie) nuosavybės teise priklauso ar kitaip yra valdomi TAIKOS TURTAS, UAB.

1.3. Prekybos centro administracija – reiškia TAIKOS TURTAS, UAB vadovą, Prekybos centro vystymo paslaugas teikiančios įmonės AKROPOLIS GROUP, UAB vadovą, Prekybos centro valdytoją ir/ar kitus įgaliotus Prekybos centro administracijos darbuotojus.

1.4. Prekybos centre dirbantys asmenys – reiškia asmenis jų darbo Prekybos centre valandomis, kurių nuolatinė darbo vieta yra Prekybos centre, kurie dirba pagal darbo ir/ar paslaugų sutartis su Prekybos centro savininku, Prekybos centre teisėtai ūkinę-komercinę veiklą vykdančiais asmenimis. Prekybos centre dirbantiems asmenims šios Taisyklės taikomos tiek, kiek jų teisių ir pareigų kitaip neapibrėžia Prekybos centro vidaus tvarkos taisyklės ir atskiri Prekybos centro administracijos nurodymai ar susitarimai su Prekybos centru.

1.5. Taisyklės  – reiškia šias Prekybos centro bendrosios tvarkos taisykles.

1.6. Lankytojas(-ai) – bet kuris asmuo (taip pat Prekybos centre dirbantis asmuo ne savo darbo Prekybos centre laiku), atvykęs į Prekybos centrą (įskaitant Prekybos centro prieigas, Prekybos centro žemės sklypo teritoriją), taip pat įmonės, įstaigos, organizacijos, piliečių ar kitų asmenų iniciatyvinės grupės bei kiti subjektai, ketinantys vykdyti bet kokią veiklą, kurios vykdymo vieta būtų Prekybos centre, įskaitant Prekybos centro prieigas, Prekybos centro žemės sklypo ribas. 

1.7. Renginys – bet koks renginys, akcija, susirinkimas, agitacija (reklaminė, politinė,  visuomeninė ir pan.) ar kitoks organizuotas ar neorganizuotas renginys, kuriuo siekiama kokių nors tikslų ir kurio vieta yra Prekybos centre, jo prieigose, Prekybos centro žemės sklypo teritorijoje.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės nustato Prekybos centro Lankytojų elgesio Prekybos centre principus bei sąlygas, jų teises ir pareigas.

2.2. Prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėse transporto priemonės statomos vadovaujantis įrengtų ženklų reikalavimais ir apribojimais. Transporto priemonių eismas ir statymas vyksta laikantis kelių eismo taisyklių reikalavimų.

2.3. Šių Taisyklių tikslas yra sukurti tokias Prekybos centro Lankytojų ir/ar veiklą Prekybos centre ketinančių vykdyti asmenų teises ir pareigas, kuriomis būtų užtikrintas tvarkos ir švaros Prekybos centre palaikymas, Lankytojų ir Prekybos centre dirbančių asmenų saugumas Prekybos centre, viešoji tvarka ir nebūtų pažeidžiami teisėti Prekybos centro ir Prekybos centro Lankytojų, Prekybos centre dirbančių asmenų interesai.

3. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Prekybos centras Lankytojams yra atviras nuo 8.00 val. iki 23.00 val. Atskiri Prekybos centre esantys Lankytojams paslaugas teikiantys subjektai gali būti atviri Lankytojams ir ilgiau arba trumpiau, jei tai yra suderinta su Prekybos centro administracija. Prekybos centro administracija viešai informuoja apie dienas, kai Prekybos centras nedirba. Tokia informacija pateikiama matomose vietose prie Prekybos centro įėjimų.

3.2. Lankytojai į Prekybos centrą patenka ir iš jo išeina tik per tam skirtus įėjimus. Lankytojams draudžiama į Prekybos centrą patekti per tarnybinius, technologinius įėjimus, prekių pakrovimo-iškrovimo rampas.

3.3. Lankytojai privalo laikytis Prekybos centre esančių įrenginių (pavyzdžiui, eskalatoriaus) naudojimo instrukcijų. 

3.4. Lankytojams į Prekybos centrą draudžiama įsinešti:

3.4.1. Ginklus, įskaitant šaltuosius ginklus;

3.4.2. Alkoholinius gėrimus;

3.4.3. Narkotines, psichotropines medžiagas;

3.4.4. Degias, sprogias, toksiškas, radioaktyvias medžiagas, taip pat kitas medžiagas, kurios gali sukelti pavojų kitiems Lankytojams, Prekybos centre dirbantiems asmenims ar pačiam Prekybos centrui;

3.4.5. Medžiagas, kurios yra tepios, aitraus kvapo, išskyrus atvejus, kai tokios medžiagos yra nešamos Prekybos centre veikiančiam tokių medžiagų pardavėjui su tikslu pakeisti nekokybiškas ir/ar teisės aktų nustatyta tvarka grąžinti tokias medžiagas jų pardavėjui; tokiu atveju Lankytojas privalo informuoti apie tai Prekybos centro apsaugos darbuotojus ir laikytis jų nurodymų dėl tokių medžiagų nešimo per Prekybos centro patalpas.

3.5. Į Prekybos centre veikiančių parduotuvių, viešojo maitinimo įstaigų, paslaugas teikiančių įmonių patalpas draudžiama įsinešti maisto produktus, gaminius, įskaitant Prekybos centre veikiančiose parduotuvėse, viešojo maitinimo įstaigose įsigytus maisto produktus, gaminius.

3.6. Į Prekybos centrą draudžiama patekti su dviračiais, paspirtukais; jie turi būti paliekami specialiai tam įrengtose vietose prie Prekybos centro įėjimų. Prekybos centras neatsako už nurodytose vietose paliktų daiktų saugumą. Lankytojai negali Prekybos centro patalpose važinėtis riedučiais, riedlentėmis ir kitomis panašiomis priemonėmis. 

3.7. Į Prekybos centrą draudžiama įeiti su gyvūnais, išskyrus šunis vedlius. Lankytojas taip pat gali į Prekybos centrą įeiti su gyvūnu tuo atveju, jeigu gyvūnas yra nešamas gyvūnams skirtose nešyklėse/rankinėse. Lankytojas, atvykęs į Prekybos centrą su gyvūnu, yra atsakingas už jo priežiūrą (taip pat palikus gyvūną tam skirtoje vietoje prie Prekybos centro įėjimo). Kitais atvejais gyvūnai turi būti paliekami pririšti tam skirtose vietose prie Prekybos centro įėjimų. Prekybos centro žemės sklypo teritorijoje gyvūnai turi būti vedžiojami laikantis Klaipėdos miesto teritorijoje galiojančių gyvūnų laikymo taisyklių reikalavimų.

3.8. Prekybos centre Lankytojams draudžiama:

3.8.1. Rūkyti, išskyrus tam specialiai skirtas vietas prie Prekybos centro įėjimų;

3.8.2. Vartoti alkoholinius gėrimus kitose vietose, nei Prekybos centre veikiančiose viešojo maitinimo įstaigose;

3.8.3. Šiukšlinti;

3.8.4. Kitaip trikdyti viešąją tvarką.

3.9. Prekybos centre Lankytojams draudžiama neturint išankstinio Prekybos centro administracijos raštiško leidimo:

3.9.1. Naudotis priemonėmis, keliančiomis triukšmą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias garso atkūrimo priemones, muzikos instrumentus;

3.9.2. Bet kokia forma atlikti, retransliuoti, kitaip atvaizduoti, perteikti ir pristatyti kūrinius;

3.9.3. Organizuoti ir/ar vykdyti bet kokius Renginius;

3.9.4. Organizuoti bet kokią reklaminę ar agitacinę veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant, lankstinukų, skrajučių dalijimą, vaizdinės, garsinės informacijos skleidimą, reklaminių stendų viešą demonstravimą, parašų rinkimą ir pan.;

3.9.5. Fotografuoti ir filmuoti, kitaip fiksuoti vaizdą ar garsą komerciniais tikslais;

3.9.6. Ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms palikti automobilį Prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje (jeigu kelio ženklai nenurodo trumpesnio leistino parkavimosi termino).

3.10. Lankytojai privalo laikytis Prekybos centro administracijos bei apsaugos darbuotojų nurodymų. Lankytojai, pažeidžiantys Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, ar šių Taisyklių nuostatas, laikantis Asmens ir turto saugos įstatymo nuostatų gali būti išvesdinti iš Prekybos centro (įskaitant Prekybos centro prieigas ir Prekybos centro žemės sklypo teritoriją) ir/ar į jį neįleidžiami. Prekybos centro apsaugos darbuotojai turi teisę iš Prekybos centro ir/ar iš Prekybos centro žemės sklypo teritorijos pašalinti Lankytojų turtą, keliantį pavojų kitiems Lankytojams ar naudojamą/laikomą pažeidžiant teisės aktų ir/ar šių Taisyklių reikalavimus, taip pat naudotis ir kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

4. RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

4.1. Visi ir bet kokie Renginiai (įskaitant susirinkimus pagal Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymą) gali būti vykdomi Prekybos centre, jo prieigose ar Prekybos centro žemės sklypo teritorijoje tik turint išankstinį rašytinį Prekybos centro administracijos leidimą.

4.2. Prekybos centro administracijos išankstinis leidimas grindžiamas Prekybos centro savininko ir/ar Prekybos centro valdytojo pareiga užtikrinti viešąją tvarką, Lankytojų, Prekybos centre dirbančių ir/ar ūkinę-komercinę veiklą vykdančių asmenų teisėtus interesus.

4.3. Asmuo ar asmenys, pageidaujantys organizuoti Renginį, privalo ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas kreiptis į Prekybos centro administraciją su raštišku prašymu. Prašyme nurodoma:

4.3.1. Renginio organizatorius(-ai) – vardas, pavardė, adresas, telefonas, kita kontaktinė informacija;

4.3.2. Renginio data, laikas;

4.3.3. Pageidaujama Renginio vieta;

4.3.4. Renginio pobūdis;

4.3.5. Renginio tikslas;

4.3.6. Numatomas Renginio dalyvių skaičius.

4.4. Nagrinėjant prašymą dėl Renginio organizavimo, Prekybos centro administracija atsižvelgia į visas reikšmingas su Renginiu susijusias aplinkybes ir jų įtaką teisėtiems Prekybos centro, Lankytojų, Prekybos centre dirbančių ir/ar ūkinę-komercinę veiklą vykdančių asmenų interesams. Nagrinėjant prašymą, Prekybos centro administracija ypatingą dėmesį kreipia į Prekybos centrą saugančių ginkluotų apsaugos darbuotojų buvimą, Renginio įtaką motorinių transporto priemonių eismui Prekybos centro teritorijoje, Prekybos centre ūkinę-komercinę veiklą vykdančius asmenis  aptarnaujančių inkasatorių  darbo saugumo užtikrinimą.

4.5. Prekybos centro administracija, išnagrinėjusi prašymą, turi teisę pareikalauti papildomai pateikti informaciją apie ir/ar garantijas dėl:

4.5.1. Renginio apsaugos, užtikrinančios viešąją tvarką, Renginio dalyvių, Prekybos centro, jo Lankytojų ir Prekybos centre dirbančių asmenų saugumą;

4.5.2. Renginio vietos sutvarkymo po Renginio;

4.5.3. Gydytojo, greitosios medicininės pagalbos, ugniagesių ar kitų specialistų privalomo budėjimo Renginio vietoje;

4.5.4. Motorinių transporto priemonių eismo pakeitimų renginio metu, reikiamų apylankų ir/ar papildomų kelio ženklų įrengimo.

4.6. Renginio organizatoriai visais atvejais, net ir turėdami Prekybos centro administracijos raštišką sutikimą dėl Renginio organizavimo, pilnai atsako už Renginio metu padarytą žalą Prekybos centrui, Lankytojams, Prekybos centre dirbantiems ir/ar ūkinę-komercinę veiklą vykdantiems asmenims, jų turtui ir/ar už pažeistas jų teises ir dėl to kylančią bet kokią žalą.

 

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Šios Taisyklės yra privalomos visiems Prekybos centro Lankytojams. Išimtys iš Taisyklių gali būti daromos tik Prekybos centro administracijos išankstiniu sutikimu.

5.2. Tais atvejais, kai pagal šių Taisyklių nuostatas yra reikalingas Prekybos centro administracijos sutikimas, suinteresuotas asmuo privalo iš anksto kreiptis į Prekybos centro administraciją su prašymu. 

5.3. Prekybos centro administracija, siekdama užtikrinti Lankytojų, Prekybos centre dirbančių asmenų ir/ar ūkinę-komercine veiklą vykdančių asmenų gerovę, turi teisę keisti Taisykles, jas tobulinti, apie tokius pakeitimus informuodama suinteresuotus asmenis pateikiant Taisykles ar jų esmines nuostatas viešai matomose vietose, Prekybos centro internetinėje svetainėje, taip pat suinteresuotų asmenų prašymu pateikdama jiems pilną Taisyklių tekstą.

5.4. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo TAIKOS TURTAS, UAB direktoriaus įsakymu, ir galioja iki bus pakeistos ar atšauktos TAIKOS TURTAS, UAB.

Darbo laikas

MAXIMA XXX
I-VII 08:00 - 22:00
Eurovaistinė
I-VII 08:00 - 22:00
Parduotuvės
I-VII 10:00 - 21:00*