Privatumo politika
Privatumo politika

KAUNO „AKROPOLIS“ PRIVATUMO POLITIKA

KAUNO AUDINIŲ PROJEKTAS, UAB (kodas 301744841, adresas Karaliaus Mindaugo pr. 49, LT-44333 Kaunas) (toliau – Bendrovė arba mes) gerbia Jūsų privatumą ir siekia užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą.

Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Patikiname, kad visi asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. 

 1. KAS YRA DUOMENŲ VALDYTOJAS?

Asmens duomenys, kurie yra Jūsų pateikiami naudojantis Kauno miesto prekybos centro „Akropolis“ teikiamomis paslaugomis, interneto svetainėje https://www.akropolis.lt/lt/kaunas (toliau – Interneto svetainė), taip pat Jūsų mums kitokiu būdu pateikti duomenys yra valdomi Bendrovės.

Lankydamiesi Interneto svetainėje ir/ar pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika.  Bendrovė atitinkamus duomenis tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Jei nepageidaujate, kad konkretūs Jūsų asmens duomenys būtų Bendrovės tvarkomi, prašome mums jų neteikti. 

 1. KOKIA YRA ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS TAIKYMO APIMTIS?

Ši privatumo politika yra taikoma priklausomai nuo to, kokiomis mūsų paslaugomis naudojatės. Ji galioja bet kuriam Bendrovės valdomam tinklalapiui ir bet kuriems Jūsų Interneto svetainėje arba gyvai Bendrovei pateikiamiems asmens duomenims, dalyvaujant Bendrovės organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose, taip pat atliekant užklausas, teikiant skundus, nesvarbu kokius įrenginius Interneto svetainės lankytojas (toliau – Lankytojas) naudoja apsilankymui Interneto svetainėje.

Ši privatumo politika netaikoma Interneto svetainėje pateikiamoms nuorodoms į kitų asmenų tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti tokių tinklalapių privatumo politikomis ar taisyklėmis.

 1. KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME? IR KODĖL?

       3.1 Techniniai svetainės duomenys. Slapukai ir kita.

 Jums naršant Interneto svetainėje, Bendrovė asmens duomenų apie Jus nerenka, tačiau jie vis tiek gali būti renkami https://www.akropolis.lt tinklalapio valdytojo. Šių duomenų tvarkymo sąlygos aprašytos bendroje https://www.akropolis.lt tinklalapio privatumo politikoje pasiekiamoje https://www.akropolis.lt/lt/privatumo-politika, o šių duomenų valdytojas yra AKROPOLIS GROUP, UAB (kodas 302533135, adresas Ozo g. 25). 

       3.2 Jūsų užklausos ir skundai

Mes Jūsų duomenis (pvz., vardą, pavardę, el. pašto adresą, dalyką ir jūsų paklausimo tekstą, kitus mums atsiunčiamus duomenis ir informaciją) tvarkome tais atvejais, kai su mumis susisiekiate bendruoju elektroniniu paštu, pateikdami užklausą, užduodami klausimus ir pateikdami bet kokią kitokią informaciją mūsų Interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose. 

Prašome laikytis bent šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų: nei laiško nei užklausos pavadinime, nei pridedamų bylų pavadinimuose nenurodyti asmens duomenų (pvz., vardo, pavardės, adreso, telefono numerio, el. pašto, asmens kodo, gimimo datos, banko sąskaitos numerio, automobilio valstybinio numerio, nekilnojamojo turto duomenų, sveikatos duomenų, kitų specialių (jautrių) duomenų ir pan.); laiško, užklausos ar prašymo tekste nenurodyti asmens kodo, sveikatos ar kitų specialių (jautrių) duomenų, o likusius asmens duomenis nurodyti tik tiek, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas pranešimas. 

Bendrovė Jūsų duomenis šiais atvejais tvarko siekdama administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugodami ir gindami savo teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.  

      3.3 Bendrovės organizuojami konkursai ir žaidimai

 Kiekvienu konkurso ar žaidimo organizavimo atveju mes atskirose taisyklėse nurodome, kokių duomenų reikia norint jame dalyvauti. Dalyvauti vykdomuose konkursuose ar žaidimuose, taigi, ir teikti atitinkamus duomenis, ar ne, pasirenkate Jūs patys.

Paprastai renkame šiuos duomenis:

vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, dalyvio sukurtas turinys ar bet kokie kiti Jūsų pateikti asmens duomenys – pagal konkurso ar žaidimo poreikius.

Jei įsteigtas piniginis prizas, galime papildomai paprašyti Jūsų asmens kodo ir banko sąskaitos numerio. Asmens kodas šiais atvejais gali būti reikalingas ir taikomų mokesčių sumokėjimo tikslais, jei atitinkamus mokesčius sumokėti yra įsipareigojęs konkurso organizatorius.

Bendrovė pasilieka sau teisę negrąžinti konkursui pateikto turinio, jei, remiantis konkurso ar žaidimo taisyklėmis, jis turėjo būti pateiktas bet kokia apčiuopiama forma.

Šių duomenų mums reikia tam, kad mes galėtume įvykdyti organizuojamą konkursą ar žaidimą.

Siekdami maksimalaus skaidrumo laimėtoją dažniausiai paskelbiame viešai: Interneto puslapyje, Facebook paskyroje ir/ar Instagram platformoje (priklausomai nuo konkurso pobūdžio). Sutikimas su tokiu viešu laimėtojo paskelbimu pateikiamas Jums sutinkant dalyvauti konkurse ar žaidime (tai paprastai nurodoma ir žaidimo taisyklėse).

    3.4 Filmavimas ir/ar fotografavimas renginių metu

Bendrovė informuoja, kad įvairūs renginiai prekybos ir pramogų centro Kauno „AKROPOLIS“ erdvėse gali būti fotografuojami ir / ar filmuojami, todėl jų lankytojai gali patekti į kadrą. Užfiksuoti vaizdai gali būti panaudoti interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose ar kitaip viešai paskelbiami reklamos, rinkodaros, viešinimo ir susijusiais tikslais Bendrovės pasirinktu būdu ir forma.

Bendrovė tokius lankytojų vaizdo duomenis tvarko sutikimo pagrindu. Dalyvaudami filmuojamame ar fotografuojamame renginyje Jūs sutinkate, kad Jūsų atvaizdas būtų užfiksuotas ir Bendrovės naudojamas šiame pranešime nurodytais būdais bei tvarka. Duotą sutikimą galite atšaukti informavę apie tai el. paštu [email protected].

Bendrovė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus naudojami užtikrinant būtinas saugumo priemones.

Vaizdo duomenis Bendrovė tvarkys du metus nuo užfiksavimo dienos arba iki Jūsų sutikimo atšaukimo. Tokie asmens duomenys tam tikrais atvejais gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį, jeigu tai yra būtina Bendrovės teisių ir teisėtų interesų gynybai bei teisės aktuose numatytais kitais atvejais.

Vaizdo duomenims užfiksuoti ar apdoroti Bendrovė gali pasitelkti kitus asmenis, kuriems duomenys gali būti perduodami.

      3.5 Asmens duomenų tvarkymas vykdant vaizdo stebėjimą

Siekdami užtikrinti Bendrovės, mūsų darbuotojų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, savo parduotuvėse, biurų patalpose ir teritorijose vykdome vaizdo stebėjimą.

Vaizdo stebėjimą vykdome ir į vaizdo stebėjimo lauką patenkančių Lankytojų duomenis (vaizdo duomenis) tvarkome mūsų teisėto intereso pagrindu.

Mūsų vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (arba) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį).

Apie vykdomą vaizdo stebėjimą Lankytojai informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir duomenų valdytojo rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (arba) patalpą.

Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose Lankytojai tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos, pavyzdžiui persirengimo, poilsio, tualeto kambariai.

Vaizdo stebėjimo metu surinkti Lankytojų asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi iki 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų nuo užfiksavimo dienos.

 1. KIEK LAIKO SAUGOSIME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų mums pateikti duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 2 metus nuo paskutinio teikimo dienos, nebent sutartyje ar pranešime Jums būtų nurodyta kitaip.

Ilgesnis Jūsų asmeninės informacijos saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Lankytojo padarytus pažeidimus; ar
 • esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams. 
 1. DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS 

Bendrovė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

Teisės aktuose numatytais atvejais Jūsų duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms: teismams, teisėsaugos institucijoms ir pan.

Tam tikrais atvejais gavę Jūsų pretenziją, teisėto intereso pagrindu, t. y. siekiant tinkamai išnagrinėti pretenziją, administruoti draudžiamąją įvykį ir atlyginti patirtą žalą arba, esant pagrįstam draudimo bendrovės sprendimui – atsisakyti atlyginti žalą, bei laikydamiesi mums taikomų teisinių prievolių, galime perduoti Jūsų pateiktus duomenis savo draudimo brokerių bendrovei bei draudikui.

Bendrovė gali atskleisti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims – Bendrovės paslaugų teikėjams, esantiems Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės valstybėse (pavyzdžiui, serverių nuomotojams, naujienlaiškių siuntimo bendrovei, reklamos agentūrai, tinklapio administravimo ir kitoms IT priežiūros įmonėms ir panašiems paslaugų teikėjams). Visos šios įmonės – duomenų tvarkytojai, privalės laikytis konfidencialumo bei užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą. 

 1. JŪSŲ TEISĖS 

Jūs turite šia teises:

 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis;
 • teisę kreiptis į mus su prašymu, kad perduotume visą ar dalį Jūsų pateiktos informacijos Jums ar kitam duomenų valdytojui, kai tai yra techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą); teisę kreiptis į mus su prašymu perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikė pats duomenų subjektas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu).
 • teisę kreiptis į mus su prašymu, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, kai tam yra teisinis pagrindas, pavyzdžiui, kai duomenys nebereikalingi tų tikslų, kuriems buvo surinkti, pasiekimui arba kai duomenys tvarkomi neteisėtai;
 • teisę kreiptis į mus su prašymu, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas, kai tam yra teisinis pagrindas;
 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu ir tam yra teisinis pagrindas;
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

Jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos - https://vdai.lrv.lt). Manome, jog prieš teikiant oficialų skundą, būtų tikslinga susisiekti su mumis žemiau nurodytais kontaktais, ir pamėginti rasti abi Šalis tenkinantį problemos sprendimą.

Jei Jums kiltų su šia privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, siųskite mums laišką el. paštu: [email protected] 

 1. DUOMENŲ SAUGUMAS

Bendrovė, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Jūsų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

Bendrovė rekomenduoja Lankytojams papildomai laikytis minimalių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonių:

nesilankyti įtartinose interneto svetainėse, neatidarinėti neaiškios kilmės nuorodų;

atnaujinti savo programinę įrangą ir pasirūpinti antivirusine apsauga.  

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika gali būti Bendrovės atnaujinama. Bendrovė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, tinklalapyje pateikdama naują privatumo politikos variantą kartu su paskutinių pakeitimų data. Lankytojai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi Interneto svetaine po padarytų privatumo politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais. Ši Privatumo politikos versija taikoma nuo 2023 m. sausio 19 d.

Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/. Nors, visų pirma, mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

Jeigu bet kuri privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

 

Darbo laikas

MAXIMA XXX
I-VII 08:00 - 22:00
Eurovaistinė
I-V 08:00 - 22:00
VI-VII 08:00 - 21:00
Parduotuvės
I-VII 10:00 - 21:00
Restoranai
I-VII 10:00 - 22:00