Prekybos centro taisyklės
Prekybos centro taisyklės

PREKYBOS IR PRAMOGŲ CENTRO „AKROPOLIS“

BENDROSIOS TVARKOS TAISYKLĖS

Šios prekybos ir pramogų centro taisyklės yra parengtos KAUNO AUDINIŲ PROJEKTAS, UAB ir yra taikomos Prekybos centro Lankytojams, taip pat įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, piliečių iniciatyvinėms grupėms bei kitiems subjektams, ketinantiems vykdyti bet kokią veiklą ir/ar organizuoti renginius Prekybos centre, Prekybos centro prieigose ar bet kurioje kitoje Prekybos centro žemės sklypo vietoje. Šių Taisyklių taikymas Prekybos centre yra paremtas KAUNO AUDINIŲ PROJEKTAS, UAB, kaip Prekybos centro savininko, teise administruoti jam nuosavybės teise priklausantį turtą, jį valdyti bei disponuoti savo nuožiūra ir KAUNO AUDINIŲ PROJEKTAS, UAB pareiga užtikrinti viešąją tvarką, Prekybos centro Lankytojų ir jame dirbančių žmonių saugumą bei Prekybos centre ūkinę-komercinę veiklą vykdančių asmenų teisėtus interesus.

 

1.SĄVOKOS

1.1.Prekybos centras – reiškia prekybos ir pramogų centrą „AKROPOLIS“, esantį Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaune. Jei Taisyklėse nenurodyta kitaip, į Prekybos centro sąvoką įeina visi Prekybos centro statiniai, lauko aikštelės, visa Prekybos centro žemės sklypo(-ų) teritorija. Prekybos centras pagal esmę toliau gali būti suprantamas tekste ir kaip pastatas, ir kaip ūkinis vienetas, kuriam atstovauja Prekybos centro savininkas KAUNO AUDINIŲ PROJEKTAS, UAB ir/arba Prekybos centro valdymo paslaugas teikianti Newsec Property Management LT, UAB.

1.2.Prekybos centro žemės sklypo teritorija – žemės sklypas(-ai) ant kurio(-ių) stovi Prekybos centras, įrengtos automobilių parkavimo aikštelės, padaryti įvažiavimai ir kuris(ie) nuosavybės teise priklauso ar kitaip yra valdomi KAUNO AUDINIŲ PROJEKTAS, UAB.

1.3.Prekybos centro administracija – reiškia KAUNO AUDINIŲ PROJEKTAS, UAB vadovą, Prekybos centro valdymo paslaugas teikiančios įmonės Newsec Property Management LT, UAB  vadovą, Prekybos centro valdytoją ir/ar kitus įgaliotus Prekybos centro administracijos darbuotojus.

1.4.Prekybos centro apsaugos darbuotojai – reiškia sutarties su Prekybos centro savininku pagrindu, siekiant užtikrinti tvarką ir saugumą Prekybos centro bendrojo naudojimo patalpose bei Prekybos centro žemės sklypo teritorijoje, Prekybos centro fizinės apsaugos paslaugas teikiančius asmenis (darbuotojus), kurie be kita ko turi teisę Prekybos centro savininko vardu duoti privalomus nurodymus Taisykles pažeidžiantiems Lankytojams.

1.5.Prekybos centre dirbantys asmenys – reiškia asmenis jų darbo Prekybos centre valandomis, kurių nuolatinė darbo vieta yra Prekybos centre, kurie dirba pagal darbo ir/ar paslaugų sutartis su Prekybos centro savininku, Prekybos centre teisėtai ūkinę-komercinę veiklą vykdančiais asmenimis. Prekybos centre dirbantiems asmenims šios Taisyklės taikomos tiek, kiek jų teisių ir pareigų kitaip neapibrėžia Prekybos centro vidaus tvarkos taisyklės ir atskiri Prekybos centro administracijos nurodymai ar susitarimai su Prekybos centru.

1.6.Taisyklės – reiškia šias Prekybos centro bendrosios tvarkos taisykles.

1.7.Lankytojas(-ai) – bet kuris asmuo (taip pat Prekybos centre dirbantis asmuo ne savo darbo Prekybos centre laiku), atvykęs į Prekybos centrą (įskaitant Prekybos centro prieigas, Prekybos centro žemės sklypo teritoriją), taip pat įmonės, įstaigos, organizacijos, piliečių ar kitų asmenų iniciatyvinės grupės bei kiti subjektai, ketinantys vykdyti bet kokią veiklą, kurios vykdymo vieta būtų Prekybos centre, įskaitant Prekybos centro prieigas, Prekybos centro žemės sklypo ribas.

1.8.Renginys – bet koks renginys, akcija, susirinkimas, agitacija (reklaminė, politinė,  visuomeninė ir pan.) ar kitoks organizuotas ar neorganizuotas renginys, kuriuo siekiama kokių nors tikslų ir kurio vieta yra Prekybos centre, jo prieigose, Prekybos centro žemės sklypo teritorijoje.

1.9.Augintinis – teisės aktų nustatyta tvarka paskiepytas naminis šuo ir/arba katinas, nuosavybės teise priklausantis Prekybos centro Lankytojui arba Lankytojo, kaip atsakingo asmens, prižiūrimas kitais teisėtais pagrindais.

 

2.BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.Šios Taisyklės nustato Prekybos centro Lankytojų elgesio Prekybos centre principus bei sąlygas, jų teises ir pareigas.

2.2.Prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėse transporto priemonės statomos vadovaujantis įrengtų ženklų reikalavimais ir apribojimais. Transporto priemonių eismas ir statymas vyksta laikantis kelių eismo taisyklių reikalavimų.

2.3.Šių Taisyklių tikslas yra sukurti tokias Prekybos centro Lankytojų ir/ar veiklą Prekybos centre ketinančių vykdyti asmenų teises ir pareigas, kuriomis būtų užtikrintas tvarkos ir švaros Prekybos centre palaikymas, Lankytojų ir Prekybos centre dirbančių asmenų saugumas Prekybos centre, viešoji tvarka ir nebūtų pažeidžiami teisėti Prekybos centro ir Prekybos centro Lankytojų, Prekybos centre dirbančių asmenų interesai.

 

3.LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.Prekybos centras Lankytojams yra atviras nuo 8.00 val. iki 22.00 val. Atskiri Prekybos centre esantys Lankytojams paslaugas teikiantys subjektai gali būti atviri Lankytojams ir ilgiau arba trumpiau, jei tai yra suderinta su Prekybos centro administracija. Prekybos centro administracija viešai informuoja apie dienas, kai Prekybos centras nedirba. Tokia informacija pateikiama matomose vietose prie Prekybos centro įėjimų.

3.2.Lankytojai į Prekybos centrą patenka ir iš jo išeina tik per tam skirtus įėjimus. Lankytojams draudžiama į Prekybos centrą patekti per tarnybinius, technologinius įėjimus, prekių pakrovimo-iškrovimo rampas.

3.3.Lankytojai, naudodamiesi Prekybos centre esančiais įrenginiais (pavyzdžiui, eskalatoriais / travelatoriais, liftais) privalo laikytis naudojimo instrukcijų, kurios žymimos informaciniais lipdukais, bei Taisyklių 5 skyriuje įtvirtintų reikalavimų.

3.4.Lankytojams į Prekybos centrą draudžiama įsinešti:

3.4.1.Ginklus, įskaitant šaltuosius ginklus;

3.4.2.Alkoholinius gėrimus;

3.4.3.Narkotines, psichotropines medžiagas;

3.4.4.Degias, sprogias, toksiškas, radioaktyvias medžiagas, taip pat kitas medžiagas, kurios gali sukelti pavojų kitiems Lankytojams, Prekybos centre dirbantiems asmenims ar pačiam Prekybos centrui;

3.4.5.Medžiagas, kurios yra tepios, aitraus kvapo, išskyrus atvejus, kai tokios medžiagos yra nešamos Prekybos centre veikiančiam tokių medžiagų pardavėjui su tikslu pakeisti nekokybiškas ir/ar teisės aktų nustatyta tvarka grąžinti tokias medžiagas jų pardavėjui; tokiu atveju Lankytojas privalo informuoti apie tai Prekybos centro apsaugos darbuotojus ir laikytis jų nurodymų dėl tokių medžiagų nešimo per Prekybos centro patalpas.

3.5.Į Prekybos centre veikiančių parduotuvių, viešojo maitinimo įstaigų, paslaugas teikiančių įmonių patalpas draudžiama įsinešti maisto produktus, gaminius, įskaitant Prekybos centre veikiančiose parduotuvėse, viešojo maitinimo įstaigose įsigytus maisto produktus, gaminius.

3.6.Į Prekybos centrą draudžiama patekti su dviračiais, paspirtukais; jie turi būti paliekami specialiai tam įrengtose vietose prie Prekybos centro įėjimų. Prekybos centras neatsako už nurodytose vietose paliktų daiktų saugumą. Lankytojai negali Prekybos centro patalpose važinėtis riedučiais, riedlentėmis ir kitomis panašiomis priemonėmis.

3.7.Prekybos centre Lankytojams draudžiama:

3.7.1.Rūkyti, išskyrus tam specialiai skirtas vietas prie Prekybos centro įėjimų;

3.7.2.Vartoti alkoholinius gėrimus kitose vietose, nei Prekybos centre veikiančiose viešojo maitinimo įstaigose;

3.7.3.Šiukšlinti;

3.7.4.Niokoti Prekybos centre esantį turtą, kitų Prekybos centro Lankytojų turtą, daryti žalą tokiam turtui ar jį naudoti ne pagal paskirtį;

3.7.5.Kilus gaisrui, naudoti liftus žmonėms evakuoti;

3.7.6.Kitaip trikdyti viešąją tvarką, kelti bet kokią grėsmę savo ir aplinkinių sveikatai, gyvybei ar saugumui.

3.8.Prekybos centre Lankytojams draudžiama, neturint išankstinio Prekybos centro administracijos raštiško leidimo:

3.8.1.Naudotis priemonėmis, keliančiomis triukšmą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias garso atkūrimo priemones, muzikos instrumentus;

3.8.2.Bet kokia forma atlikti, retransliuoti, kitaip atvaizduoti, perteikti ir pristatyti kūrinius;

3.8.3.Organizuoti ir/ar vykdyti bet kokius Renginius;

3.8.4.Organizuoti bet kokią reklaminę ar agitacinę veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant, lankstinukų, skrajučių dalijimą, vaizdinės, garsinės informacijos skleidimą, reklaminių stendų viešą demonstravimą, parašų rinkimą ir pan.;

3.8.5.Fotografuoti, filmuoti ar kitaip fiksuoti vaizdą ar garsą neasmeniniais (pvz., komerciniais, meniniais, viešaisiais) tikslais, taip pat jei tai trikdo įprastą Prekybos centro ar jame veikiančių asmenų veiklą;

3.8.6.Ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms palikti automobilį Prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje (jeigu kelio ženklai nenurodo trumpesnio leistino parkavimosi termino).

3.9.Lankytojai privalo laikytis šių Taisyklių ir Prekybos centro administracijos bei Prekybos centro apsaugos darbuotojų nurodymų.  Prekybos centro administracija ir/ar Prekybos centro apsaugos darbuotojai turi teisę:

3.9.1. nedelsiant iš Prekybos centro ir/ar iš Prekybos centro žemės sklypo teritorijos išvesti Lankytojus, kurie savo veiksmais kelia grėsmę kitų asmenų Prekybos centre saugumui, Prekybos centro turto saugumui arba daro žalą Prekybos centro turtui, nesilaiko viešosios tvarkos ar kitaip pažeidžia Taisykles;

3.9.2.neįleisti atitinkamo Lankytojo į Prekybos centrą tuo atveju, kai nustatoma, kad konkretus/konkreti Lankytojas/Lankytoja pakartotinai pažeidžia Taisykles, keldamas/keldama grėsmę kitų asmenų Prekybos centre saugumui, Prekybos centro turto saugumui arba darydamas/darydama žalą Prekybos centro turtui, nesilaikydamas/nesilaikydama viešosios tvarkos;

3.9.3.iš Prekybos centro ir/arba Prekybos centro žemės sklypo teritorijos pašalinti Lankytojų turtą, keliantį pavojų kitiems Lankytojams ar naudojamą/laikomą, pažeidžiant teisės aktų ir/ar šių Taisyklių reikalavimus

3.9.4.naudotis ir kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.

3.10.Prekybos centro Lankytojai privalo:

3.10.1.Prekybos centre susiklosčius ekstremaliai situacijai, pvz.: įvykus avarijai, gaisrui ar sprogimui Prekybos centro patalpose, įvykus stichiniams arba katastrofiniams reiškiniams (stiprus vėjas), diversijai ar teroro aktui vykdyti Prekybos centro apsaugos darbuotojų, policijos, priešgaisrinės gelbėjimo ir kitų tarnybų ar Prekybos centro administracijos darbuotojų nurodymus;

3.10.2.Pastebėjus ugnies židinį arba dūmus, nedelsiant apie tai pranešti Prekybos centro informacijos centro, administracijos ar apsaugos darbuotojams ir priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai bei imtis visų galimų priemonių žmonių gelbėjimui ir jų saugumo užtikrinimui;

3.10.3.Radus neaiškius, be priežiūros paliktus daiktus, sprogstamas, chemines ar radioaktyvias medžiagas, nedelsiant apie tai pranešti Prekybos centro informacijos centro, administracijos ar apsaugos darbuotojams. Kol atvyks Prekybos centro apsaugos darbuotojai ir/ar kitos tarnybos, atitverti pavojingą vietą ir patiems nesiimti jokių lokalizavimo bei nukenksminimo veiksmų.

3.11.Prekybos centro administracija turi teisę nedelsdama, be jokio išankstinio įspėjimo uždaryti Prekybos centrą (ar bet kurią jo dalį), jeigu kyla grėsmė Prekybos centro, jo nuomininkų, naudotojų ar lankytojų saugumui, sveikatai ar gyvybei, įskaitant gaisro, sprogimo, dujų nuotėkio ir kito pavojaus grėsmės atveju tam, kad būtų išvengta galimos žalos.

 

4.LANKYMASIS SU AUGINTINIAIS

4.1.Prekybos centras yra draugiškas Lankytojams su Augintiniais (šunimis ir katinais). Laikydamiesi toliau šiame Taisyklių skyriuje numatytų taisyklių, Prekybos centro bendro naudojimosi patalpose - alėjose, poilsio zonose/erdvėse ir/arba Prekybos centro teritorijoje Lankytojai gali lankytis kartu su savo Augintiniais.

4.2.Prekybos centre Augintinis gali būti vedamas/vedžiojamas tik vyresnių kaip 16 metų (pavojingus šunis – 18 metų) Lankytojų. Jeigu kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis kaip 16 metų (pavojingus šunis – 18 metų), Prekybos centro atstovai, įskaitant apsaugos darbuotojus, siekdami įsitikinti Lankytojo amžiumi, gali reikalauti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4.3.Kartu su Augintiniu Lankytojams leidžiama lankytis bendrose Prekybos centro patalpose ir specialiu leidimą patekti į konkrečias Prekybos centro patalpas žyminčiu ženklu paženklintose individualiose prekių ir/arba paslaugų teikimo vietose. Tuo atveju, jeigu konkreti prekių ir/arba paslaugų teikimo vieta yra nustačiusi papildomus ir/arba kitokius ribojimus Lankytojų su Augintiniais patekimui, Lankytojai privalo tokių ribojimų laikytis.

4.4.Prekybos centro patalpose ir teritorijoje Augintinis (šuo arba katinas) privalo būti vedamas/vedžiojamas su pavadėliu arba nešamas gyvūnams skirtose nešyklėse/rankinėse. Antsnukis privalomas tik tiems Augintiniams, kurie yra priskiriami pavojingiems ir koviniams šunims bei jų mišrūnams (kaip jie suprantami teisės aktų nustatyta tvarka), taip pat Lankytojui atsakingai įvertinus savo Augintinio elgseną ir būdą.

4.5.Lankytojas, atvykęs į Prekybos centrą su Augintiniu, yra atsakingas už jo priežiūrą (taip pat palikus Augintinį tam skirtoje vietoje prie Prekybos centro įėjimo). Augintinis neturi kelti grėsmės kitiems Prekybos centro Lankytojams bei jų Augintiniams. Vedamo/vedžiojamo Augintinio (šuns arba katino) pavadėlis turi būti sutrumpintas iki 1 m. arba trumpesniu atstumu, kad nekeltų grėsmės tiek žmonėms, tiek gyvūnams ir aplinkiniai Prekybos centre jaustųsi saugiai.

4.6.Prekybos centro Lankytojas, vedantis Augintinį Prekybos centro patalpose ir/ar vedžiojantis jį Prekybos centro teritorijoje, privalo turėti reikiamas priemones bei, Augintiniui priteršus, nedelsiant surinkti bei išvalyti jo išmatas, šlapimą ir/ar kitus teršalus. Lankytojai, vaikščiodami su savo Augintiniais Prekybos centro teritorijoje, neturi leisti jiems šlapintis ant pastatų, laikinų statinių, vazonų, skulptūrų / meno kūrinių, tuštintis ir šlapintis Prekybos centro teritorijoje suformuotose žaliosiose oazėse ir gėlynuose.

4.7.Lankytojai su Augintiniais privalo laikytis sanitarijos, higienos ir veterinarijos reikalavimų. Prekybos centre kartu su Lankytojais besilankančių Augintinių keliamas triukšmas neturi viršyti nustatytų higienos normų.

4.8.Vežti Augintinį liftu ir/arba kelti eskalatoriumi / travelatoriumi galima tik tuo atveju, jei tam neprieštarauja kiti lifte ir/ar šalia esantys asmenys, bei yra užtikrinamas kitų asmenų, bei gyvūnų saugumas. Kelti Augintinį eskalatoriumi / travelatoriumi galima tik laikant jį ant rankų. Lankytojui neturint galimybės kelti Augintinį eskalatoriumi / travelatoriumi laikant jį ant rankų, Lankytojas prisiima visą ir bet kokią atsakomybę, galinčią kilti Augintinio sveikatai ir saugumui.

4.9.Lankytojas, atvykęs į Prekybos centrą su Augintiniu (įskaitant palikęs Augintinį tam skirtoje vietoje prie Prekybos centro įėjimo), yra atsakingas už jo priežiūrą, elgesį bei bet kokią Prekybos centrui ir/ar tretiesiems asmenims padarytą žalą. Prekybos centro patalpose draudžiama palikti Augintinį be priežiūros, išskyrus tam specialiai pritaikytas ir paženklintas vietas.

4.10.Lankytojai, nesilaikantys šių Taisyklių, įskaitant atvejus, jeigu jų Augintinis elgiasi agresyviai, yra nedrausmingas ir/arba kelia aplinkiniams nesaugumo jausmą, laikantis Asmens ir turto saugos įstatymo nuostatų gali būti išvesdinti iš Prekybos centro (įskaitant Prekybos centro prieigas ir Prekybos centro žemės sklypo teritoriją) ir/ar į jį neįleidžiami.

 

5.PREKYBOS CENTRE ESANČIŲ ĮRENGINIŲ (LIFTŲ, ESKALATORIŲ / TRAVELATORIŲ) NAUDOJIMAS

5.1.Lankytojai, naudodamiesi Prekybos centre esančiais įrenginiais (liftais, eskalatoriais / travelatoriais), privalo:

5.1.1.elgtis mandagiai, atsargiai, apdairiai bei nekelti pavojaus kitų įrenginį naudojančių Lankytojų saugumui ir sveikatai;

5.1.2.laikytis už tam skirtų įrenginio konstrukcijų (turėklų);

5.1.3.užtikrinti, kad Lankytojo asmeniniai daiktai, įskaitant, bet neapsiribojant, drabužiai, batų raišteliai, būtų tinkamai pritvirtinti, nesivilktų ant žemės ir nesudarytų pavojaus suklupti;

5.1.4.nedelsiant pasitraukti nuo įrenginio įėjimo ir išėjimo zonų bei leisti netrukdomai judėti kitiems Prekybos centro Lankytojams;

5.1.5.be priežiūros nepalikti nepilnamečių vaikų, naudojantis įrenginiu mažametį vaiką laikyti už rankos;

5.1.6.Augintinį laikyti ant rankų, kaip tai numatyta Taisyklių 4.8. punkte;

5.2.Lankytojams, naudojantis Prekybos centre esančiais įrenginiais (liftais, eskalatoriais / travelatoriais), draudžiama:

5.2.1.naudoti įrenginį ne pagal jo tikslinę paskirtį, įskaitant, bet neapsiribojant, bėgti eskalatoriumi / travelatoriumi, judėti priešinga nei eskalatoriaus / travelatoriaus judėjimo kryptimi,

5.2.2.lipti ant tam neskirtų įrenginio konstrukcijų (turėklų, pertvarų ir kt.);

5.2.3.naudotis mobiliaisiais telefonais ar kitais elektroniniais prietaisais, jeigu toks naudojimasis trikdo Lankytojo dėmesį ir kelia pavojų kitų įrenginį naudojančių Lankytojų saugumui ir sveikatai;

5.2.4.leisti patekti daiktams arba kūno dalims į įrenginio judančias dalis, mechanizmus; 

5.2.5.rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes);

5.2.6.naudotis įrenginiu kilus gaisrui, esant avarinei būklei arba techniniams gedimams, išskyrus atvejus, kai yra atliekami įrenginio taisymai ar remonto darbai, kurių vykdymo metu įrenginys (eskalatorius ir/arba travelatorius) yra sustabdytas ir prie konkretaus įrenginio nėra įrengto įspėjamojo ženklo, draudžiančio naudotis konkrečiu įrenginiu.

 

6.RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

6.1.Visi ir bet kokie Renginiai (įskaitant susirinkimus pagal Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymą) gali būti vykdomi Prekybos centre, jo prieigose ar Prekybos centro žemės sklypo teritorijoje tik turint išankstinį rašytinį Prekybos centro administracijos leidimą.

6.2.Prekybos centro administracijos išankstinis leidimas grindžiamas Prekybos centro savininko ir/ar Prekybos centro valdytojo pareiga užtikrinti viešąją tvarką, Lankytojų, Prekybos centre dirbančių ir/ar ūkinę-komercinę veiklą vykdančių asmenų teisėtus interesus.

6.3.Asmuo ar asmenys, pageidaujantys organizuoti Renginį, privalo ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas kreiptis į Prekybos centro administraciją su raštišku prašymu. Prašyme nurodoma:

6.3.1.Renginio organizatorius(-ai) – vardas, pavardė, adresas, telefonas, kita kontaktinė informacija;

6.3.2.Renginio data, laikas;

6.3.3.Pageidaujama Renginio vieta;

6.3.4.Renginio pobūdis;

6.3.5.Renginio tikslas;

6.3.6.Numatomas Renginio dalyvių skaičius.

6.4.Nagrinėjant prašymą dėl Renginio organizavimo, Prekybos centro administracija atsižvelgia į visas reikšmingas su Renginiu susijusias aplinkybes ir jų įtaką teisėtiems Prekybos centro, Lankytojų, Prekybos centre dirbančių ir/ar ūkinę-komercinę veiklą vykdančių asmenų interesams. Nagrinėjant prašymą, Prekybos centro administracija ypatingą dėmesį kreipia į Prekybos centrą saugančių ginkluotų apsaugos darbuotojų buvimą, Renginio įtaką motorinių transporto priemonių eismui Prekybos centro teritorijoje, Prekybos centre ūkinę-komercinę veiklą vykdančius asmenis aptarnaujančių inkasatorių darbo saugumo užtikrinimą.

6.5.Prekybos centro administracija, išnagrinėjusi prašymą, turi teisę pareikalauti papildomai pateikti informaciją apie ir/ar garantijas dėl:

6.5.1.Renginio apsaugos, užtikrinančios viešąją tvarką, Renginio dalyvių, Prekybos centro, jo Lankytojų ir Prekybos centre dirbančių asmenų saugumą;

6.5.2.Renginio vietos sutvarkymo po Renginio;

6.5.3.Gydytojo, greitosios medicininės pagalbos, ugniagesių ar kitų specialistų privalomo budėjimo Renginio vietoje;

6.5.4.Motorinių transporto priemonių eismo pakeitimų renginio metu, reikiamų apylankų ir/ar papildomų kelio ženklų įrengimo.

6.6.Renginio organizatoriai visais atvejais, net ir turėdami Prekybos centro administracijos raštišką sutikimą dėl Renginio organizavimo, pilnai atsako už Renginio metu padarytą žalą Prekybos centrui, Lankytojams, Prekybos centre dirbantiems ir/ar ūkinę-komercinę veiklą vykdantiems asmenims, jų turtui ir/ar už pažeistas jų teises ir dėl to kylančią bet kokią žalą.  

 

7.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1.Šios Taisyklės yra privalomos visiems Prekybos centro Lankytojams. Išimtys iš Taisyklių gali būti daromos tik Prekybos centro administracijos išankstiniu sutikimu.

7.2.Tais atvejais, kai pagal šių Taisyklių nuostatas yra reikalingas Prekybos centro administracijos sutikimas, suinteresuotas asmuo privalo iš anksto kreiptis į Prekybos centro administraciją su prašymu.

7.3.Prekybos centro administracija, siekdama užtikrinti Lankytojų, Prekybos centre dirbančių asmenų ir/ar ūkinę-komercine veiklą vykdančių asmenų gerovę, turi teisę keisti Taisykles, jas tobulinti, apie tokius pakeitimus informuodama suinteresuotus asmenis pateikiant Taisykles ar jų esmines nuostatas viešai matomose vietose, Prekybos centro internetinėje svetainėje, taip pat suinteresuotų asmenų prašymu pateikdama jiems pilną Taisyklių tekstą.

7.4.Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo KAUNO AUDINIŲ PROJEKTAS, UAB direktoriaus įsakymu, ir galioja iki bus pakeistos ar atšauktos KAUNO AUDINIŲ PROJEKTAS, UAB.

 

 

Darbo laikas

MAXIMA XXX
I-VII 08:00 - 22:00
Eurovaistinė
I-V 08:00 - 22:00
VI-VII 08:00 - 21:00
Parduotuvės
I-VII 10:00 - 21:00
Restoranai
I-VII 10:00 - 22:00